Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 april 2019 te Amsterdam (NL)
van
Ltech-LED Europe B.V.

1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Verkoper: Ltech-LED Europe B.V., gevestigd te (1059 CD) Amsterdam, aan de Valschermkade 27-28;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in hoedanigheid van ondernemer, in opdracht van wie Verkoper producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Verkoper een overeenkomst aangaat of met wie Verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een (koop)overeenkomst;
c. Overeenkomst: iedere (koop)overeenkomst die tussen Verkoper en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die (koop)overeenkomst;
d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Verkoper, die het onderwerp zijn van een (koop)overeenkomst;
e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Verkoper voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;
f. Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Verkoper en op alle overeenkomsten die door Verkoper met Opdrachtgever zullen worden gesloten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop-) voorwaarde(n) van Opdrachtgever wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat Verkoper een opdracht c.q. bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de Opdrachtgever, dan wel doordat de Verkoper aan een om levering verzocht hebbende Opdrachtgever een factuur zendt.
3.3 Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Verkoper kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Verkoper of van de tekeningen of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
3.4 Door de Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.


4. Prijzen
4.1 Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Verkoper zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
4.2 De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de Verkoper de producten heeft gekocht.
4.4 Opdrachtgever vrijwaart Verkoper van alle kosten en schade die voor Verkoper mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.


5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Elke Overeenkomst wordt door de Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de Opdrachtgever op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling achteraf per bank te geschieden, in acht nemende de geldende betalingscondities van Verkoper, zoals vermeld in de offerte. De betalingstermijn is 14 dagen. Verkoper heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.
5.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper accepteert geen algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever.
5.5 Zolang de Opdrachtgever de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
5.6 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
5.7 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.8 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,- en komen ten laste van Opdrachtgever. Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.9 Indien door Verkoper, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.


6. Afleveringstermijn
6.1 De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Verkoper heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.
6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of orderbevestiging anderszins door Verkoper. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.
6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
6.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.


7. Aflevering en risico
7.1 Alle producten, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de Opdrachtgever. Verbintenissen, tegenover derden aangaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de Opdrachtgever te zijn aanvaard.
7.2 De Verkoper heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, door oorzaak onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
7.3 De keuze van het vervoermiddel is aan Verkoper, ook bij niet franco zendingen, waarbij door de Opdrachtgever geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te nemen. De Verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welk oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoermiddel uitvalt.
7.4 Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de Verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de Opdrachtgever.
7.5 Tenzij de Opdrachtgever de Verkoper tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd.
7.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen etcetera voor rekening van de Opdrachtgever.
7.7 Mocht de Opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
7.8 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijfslocatie, Ltech-LED Europe B.V. te Amsterdam.

8. Overmacht
8.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
8.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.3 Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd.
8.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de Verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de Verkoper de hem door zijn leverancier verkochte producten niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de Verkoper de keuze heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te ontbinden.
8.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
9.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Verkoper in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.
9.3 Voordat de eigendom van de producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
9.4 De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Verkoper zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Verkoper.
9.5 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de producten is, zal Opdrachtgever Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Opdrachtgever Verkoper op Verkoper’s eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, zich bevinden.
9.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Verkoper.


10. Intellectuele eigendom
10.1 Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
10.2 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

11. Inspectie en reclame/klachten
11.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.
11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
11.3 Opdrachtgever zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
11.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.
11.5 Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.
11.6 Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Verkoper zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Verkoper niet is nagekomen.
11.7 Reclame betreffende geleverde producten kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten en alsnog te leveren producten, ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.
11.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de Verkoper niet in behandeling genomen en de Verkoper is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.
11.9 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13 (garantie).
11.10 Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering kan de Opdrachtgever schadevergoeding van, danwel ontbinding van de overeenkomst met Verkoper bedingen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, die door Verkoper is getoond, genoemd of vermeld. Verkoper is evenmin in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of de toepassing van de door Verkoper aan Opdrachtgever verkochte producten, materialen of diensten.

12. Montage, installatie en inwerkingstelling
12.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling en aftersales-service niet berekend, tenzij anders overeengekomen.
12.2 Heeft de Verkoper zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde producten verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die producten, indien:
a. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de producten moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd.
Voor rekening van de Opdrachtgever is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) het aanbieden van de te verwerken producten of het organiseren van de opbouw(locatie). Voorts dient de Opdrachtgever voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
12.3 Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de Verkoper, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de Opdrachtgever.
12.4 Meerwerk zal door de Opdrachtgever worden vergoed op basis van de op dat moment geldende tarieven van Ltech-LED Europe B.V. Er is in ieder geval sprake van meerwerk indien de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of indien werkelijke gegevens afwijken van de offerte of opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen. 
12.6 De Opdrachtgever is verplicht ten aanzien van de medewerkers van Ltech-LED Europe B.V. alle vereiste of nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van (medewerkers van) Ltech-LED Europe B.V. die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
12.7 Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.


13. Garantie
13.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zal Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Verkoper en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Verkoper ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Verkoper tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
13.2 Indien Verkoper producten aan Opdrachtgever aflevert welke Verkoper van toeleveranciers heeft verkregen, is Verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Verkoper ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door Verkoper aan Opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van de Verkoper te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Opdrachtgever. Alle verzendkosten van Opdrachtgever naar Verkoper zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Garantie is uitgesloten op accu’s, batterijen en slijtdelen. Op de door Verkoper verkochte producten bestaat enkel garantie indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven. Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik.
13.3 Verkoper staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat Verkoper in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers.
13.4 De producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Verkoper aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Verkoper en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.
13.5 Mocht de Opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, zal Verkoper niet gehouden zijn zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.


14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
14.2 De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom kan worden aangewezen, is Verkoper’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
14.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
14.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Verkoper’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
14.5 Indien bij levering van producten door Verkoper aan Opdrachtgever aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en doeleinden is Opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden. Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever, van uit gaan dat Opdrachtgever en zijn personeel of de personen, die Opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Verkoper is bereid Opdrachtgever voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is gehouden de kosten terzake te voldoen.


15. Opschorting en Ontbinding
15.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
een en ander onverminderd Verkoper’s andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
15.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
een en ander onverminderd Verkoper’s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
15.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.


16. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
16.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Verkoper en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
16.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtgever, zal deze Verkoper steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Verkoper geaccordeerd, zal Verkoper alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Verkoper vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Verkoper heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde onderzoek - als hierboven bedoeld - te voldoen.
16.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, ofwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

16.5 Alvorens partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter zal eerst mediation/bemiddeling door partijen getracht worden om het conflict op te samen op te lossen.


17. Publicaties 
17.1 Hoewel bij het gereedmaken van alle technische, product- en verkoopinformatie en alle overige documenten in schriftelijke en digitale vorm de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze mogelijk verouderde documenten of websites.
17.2 Alle getoonde afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn informatief en onder voorbehoud. Eventuele afwijkingen in de geleverde producten van Verkoper aan Opdrachtgever constitueren geen non-conformiteit en Verkoper is voor dergelijke afwijkingen nimmer aansprakelijk te houden.
17.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door Opdrachtgever of een andere (eender welke) partij, die het gevolg kan zijn van het bezoek aan de internetpagina van Verkoper, danwel tengevolge van mogelijke schadelijke bestanden in welke vorm dan ook, zoals virussen, die zich mogelijk bevinden in e-mailberichten en andere digitale bestanden van Verkoper, buiten diens medeweten.
17.4 Alle door Verkoper uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

18 Conversie
18.1 Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwaren karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

19 Partiële nietigheid
19.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van Ltech-LED Europe B.V. Deze Algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van Ltech-LED Europe B.V.: www.ltech-led.eu/voorwaarden

Inloggen

LTECH

Your cart

There are no more items in your cart